Partonerler,  Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.


Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" Ek-P'de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları aşağıda verilmiştir:
→ Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları  hariç) için : 2 yıl
→ Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için :
→ Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl
→ Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene,ölçme ve kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için :
→ Sabit işletme elemanları için : 1 yıl
→ Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay
Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki  topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS622; "Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları" madde 2.11.2'ye göre "Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi için 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilir." 


T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan "Genel Teknik Şartnameler, Bölüm 7, Yapı İşleri Elektrik Genel Teknik Şartnamesi" madde 47.15.1'e göre "yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kere yapılacaktır." Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'e göre de paratoner ve topraklama bakımlarının yapılması zorunludur.
Can ve mal güvenliğiniz için paratoner bakımlarının ve topraklama ölçümlerinin, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda MUTLAKA yapılması  gerekmektedir.

 

Topraklama Raporu,  topraklama tesisatı periyodik kontrol ve  geçiş direnci ölçümü ve bu direnç değerlerini rapor halinde sunulması hizmetini imzaya yetkili uzman Elektrik Mühendislerimizle yapıyoruz.Vermiş olduğumuz topraklama raporları HYB, TSE, TEDAŞ, İTFAİYE ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda geçerlidir

 


Hit Kaynagi